13. Aug 2022

Warum Mega-Feste auf Gross­braue­rei­en setzen


Quelle: SRF 1 Regio­nal­jour­nal Bern Frei­burg Wallis,

Ob an der Street­pa­ra­de oder am Buskers: Gross­braue­rei­en stechen oft loka­le Brau­be­trie­be aus. Das sind die Gründe.

SRF 1 Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, : Warum Mega-Feste auf Gross­braue­rei­en setzen

Schmuck